TARJOUSAIKA PÄÄTTYNYT – KIITOS TARJONNEILLE!

Lisäkysymykset:

Tekijöiden kuvaukset ja referenssit: palveluntuottajalla vaaditaan asiantuntemusta älykkään kaupungin teemoista, kaupunkitilasta ja katusuunnittelusta. Tarvitaanko hankkeessa nimenomaisesti katusuunnittelija, vai liikennesuunnittelija/kaupunkisuunnittelija joka on perillä opastamiseen liittyvistä asioista?

Mitään tiettyä ammattinimikettä ei haeta, vaan palveluntuottajalta odotetaan vähintään yhtä henkilöä, joka pystyy osoittamaan (esim. aiemmalla työhistoriallaan) että ymmärtää pyydettyjä teemoja pintaa syvemmältä. Tarjouspyynnön 2.2 kohdan mukaan ” Valittu toimittaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Valittu toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa. Alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa.”

Asiantuntemusta vaaditaan, koska palveluntuottajan on pystyttävä ymmärtämään materiaalin luonne ja sisältö sekä tuotettava siitä asiasisällöltään paikkansapitävä synteesi. Lisäksi on ymmärrettävä opastus kaupunkikehittämisen ja kaupunkisuunnittelun osana. Opastus liittyy keskustojen kehittämiseen ja elinvoimaisuuden tukemiseen. Palveluntuottajalla on oltava ymmärrystä opastuksesta osana liikenne- ja katusuunnittelua sekä ymmärrystä maankäyttö- ja rakennuslain ja tieliikennelain asettamista reunaehdoista. Kokenut maisema-arkkitehti voisi esimerkiksi olla sopiva tämän osa-alueen asiantuntija.

Luovutettava aineisto: Mitä tarkoittaa mobiilijulkaisukelpoinen tässä yhteydessä; pdf vai erillinen web-sivu?

Mobiilijulkaisukelpoinen työ ei tarkoita PDF-tiedostoa (tämä oli vaadittu luovutettavassa aineistossa erikseen), vaan jotain interaktiivisempaa ja havainnollisempaa esitysmuotoa, jossa käyttäjä voi esimerkiksi etsiä tietoa klikkaamalla eri kohteita. Mobiilijulkaisukelpoinen ja havainnollinen versio tullaan lisäämään hankkeen verkkosivuille omaksi alisivukseen, mutta tarkempaa vaatimusta esitystavasta ei ole.

Työryhmässä tulee olla kaupunkitilan ja katusuunnittelun asiantuntemusta. Nimetyllä vastuuhenkilöllä tulee olla kokemusta vähintään yhdestä vastaavan tyyppisestä toimeksiannon toteuttamisesta (vähimmäisvaatimus)

5.2.1. Vaatimus 3, Tarjoajan työryhmässä tulee olla kaupunkitilan ja katusuunnittelun asiantuntemusta.

Miten nämä yllä mainitut osaamisalueet liittyvät tarjouspyyntöön, joka on markkinointiviestinnän tehtävä; luoda selkeä ja havainnollinen esitys käsikirjana jo olemassa olevasta materiaalista?

Millaista lisäarvoa tai arvoa ko henkilön vaaditulla asiantuntemuksella pitäisi tuoda tähän käsikirjan suunnitteluun? Miten sen tulisi näkyä lopputuloksessa?

Onko teillä esittää selkeästi, miten ko henkilöä vaaditulla asiantuntemuksella tulee käyttää tässä tehtävässä ja millaisiin tehtäviin?

Asiantuntemusta vaaditaan, koska palveluntuottajan on pystyttävä ymmärtämään materiaalin luonne ja sisältö sekä tuotettava siitä asiasisällöltään paikkansapitävä synteesi. Lisäksi on ymmärrettävä opastus kaupunkikehittämisen ja kaupunkisuunnittelun osana. Opastus liittyy keskustojen kehittämiseen ja elinvoimaisuuden tukemiseen. Palveluntuottajalla on oltava ymmärrystä opastuksesta osana liikenne- ja katusuunnittelua sekä ymmärrystä maankäyttö- ja rakennuslain ja tieliikennelain asettamista reunaehdoista. Kokenut maisema-arkkitehti voisi esimerkiksi olla sopiva tämän osa-alueen asiantuntija. Tarjouspyynnön 2.2 kohdan mukaan ” Valittu toimittaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Valittu toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa. Alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa.”

Onko teillä näkemystä kuinka monisivuinen tämä käsikirja voisi olla/pitäisi olla? Antamanne esimerkit olivat laajuudeltaan 12-36 sivun mittaisia.

Esimerkin mukaan. 20-30 sivua voisi olla sopiva määrä. Sivumäärälle ei kuitenkaan ole asetettu tarkkaa vaatimusta, vaan tärkeämpää on laadukas sisältö ja taitto.

Onko kyseessä jalankulun ja pyöräilyn opastaminen?

Kyllä

Mitä tarkoitetaan älykkäällä kaupunkiopastamisella? Viitataanko ’älykkäällä’ sisältöön, järjestelmään vai esim digilaitteisiin/sovelluksiin?

Viitataan oivaltavan sisällön lisäksi, älykkäisiin tapoihin yhdistää erilaisia opastamisen menetelmiä ja järjestelmiä, kuten myös digitaalisia laitteita ja sovelluksia.

Työohjelman kohdassa 2. Työn sisältö mainitaan, että Käsikirja sisältää ”kokonaisvaltaisen opastamisen mallin”. Mitä tällä tarkalleen ottaen tarkoitetaan?

Kokonaisvaltaisella opastamisen mallilla tarkoitetaan opastamisen mallia, jossa on otettu kokonaisvaltaisesti huomioon kaikki opastamisen alueet, eri menetelmien yhdistelmät, ekosysteemiajattelu, kaupunkien toimintamallit jne. Malli muotoutuu ja tarkentuu työn edetessä yhteistyössä palveluntuottajan, kaupunkien edustajien ja ohjausryhmän työpajatyöskentelyn avulla. Käytännössä malli on siis tiivistelmä, joka auttaa muita kaupunkeja alkuun opastamista suunniteltaessa.

Sisältääkö projekti sisällön suunnittelua? Esimerkiksi opasteiden muotoilua, graafista suunnittelua jne, vai onko kyseessä jo tehtyjen suunnitteluaineistojen viemistä käsikirja muotoon?

Ei suoranaisesti, vaan kyseessä on enemmän jo tehtyjen aineistojen kokoaminen käsikirja muotoon, ns. toimittamistyötä. Graafista suunnittelua kyllä tarvitaan, mutta enemmän käsikirjan ulkoasuun liittyen.

Työohjelman kohdassa 2. Työn sisältö mainitaan, että Käsikirja sisältää ”ehdotuksen perinteiseen opastamiseen liittyvän infrastruktuurin modernisoinnista”. Voisitteko avata, mitä tällä tarkoitetaan.

Ehdotuksella tarkoitetaan eri aineistojen yhdistelyn ja käytyjen keskustelujen perusteella syntyneitä uusia oivalluksia siitä, miten opastamista voisi viedä eteenpäin ja edelleen kehittää. Tästä syystä palveluntuottajalla vaaditaan asiantuntemusta älykkään kaupungin teemoista, kaupunkitilasta ja katusuunnittelusta.

Voisitteko tarjota linkin viittaamanne Legible London: Evaluation Report 2014 -raporttiin (huom. ei tiivistelmään).

Viittauksella tarkoitetaan tiivistelmää, joka löytyy liitteenä. Pahoittelut virheestä!

Uutena lisätään julkaisua havainnollistavaksi esimerkiksi Opastamisen käsikirjan:

http://www.signresearch.org/wp-content/uploads/Urban-Wayfinding-Planning-and-Implementation-Manual.pdf

Tämä lisätään lähtötietoihin.

Julkaisusuunnitelma: Määritteletkö tarkemmin kenelle työ julkaistaan? Mikä on julkaisemisen kohderyhmä ja koska suunnitelma julkaistaan (Projektin aikana, käsikirjan valmistuessa vai tuloksien karttuessa)?

Julkaisusuunnitelma toimii apuvälineenä valmistuneen Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirjan markkinoinnissa ja tulosten jalkauttamisessa. Itse julkaisusuunnitelmaa tuotetaan hankintarenkaalle sovittuna ajankohtana (sovitaan aloituspalaverissa), ja tulosten kohderyhmänä on käsikirjan kohderyhmät (kehittäjät, palvelutuottajat, kaupungit, käyttäjät).

Tehtävässä ei myöskään kerätä tai mitata tuloksia? Mistä raportoitava sisältö saadaan? Miten se tuotetaan?

Palveluntuottaja koostaa sisällön kaupunkien toimittamista aineistoista (lähtötiedot, suunnittelukokouksissa yhteiskehitetty materiaali yms.). Käsikirja on ohje, joka toimii kaupunkien kehittämisen tukena. Tulevissa opastamisen hankkeissa mitataan tuloksia. Raportoitava sisältö koostetaan olemassa olevan materiaalin lisäksi mm. hankkeen kokeilujen ja pilottien tuloksista. Aineistoa kerätään kaupungeissa tehtävillä haastattelukierroksilla.

Koska tuloksien jalkautus voisi olla ajankohtaista? Julkaistavia tuloksia ei ole syntymässä nopealla aikataululla.

Tuloksien jalkautus alkaa heti työn valmistumisen jälkeen 3.6.2019 alkaen. Eri kaupungeissa on käynnistymässä opastamiseen liittyviä hankkeita, joissa tätä käsikirjaa sovelletaan ja sisältöä tarkennetaan.

Lisäksi haluaisimme tietää, onko mukana olevien kaupunkien käytössä jo joku yhteinen julkaisemisen malli, joka olisi huomioitava ratkaisussamme?

Työ tehdään itsenäisesti EU-rahoituksella ja työ tehdään kaupunkien yhteisten 6Aika-hankkeen ohjeiden mukaan. Kaupungit huolehtivat itse jälkikäteen mahdollisista yhteensovittamisista omiin malleihinsa.