Opastamisen ekosysteemi – Opastusratkaisun konseptointi ja proto

Syksy 2018, Helsinki

1
1

Kauppatori

Kauppatorille päätettiin kehittää alueen palveluihin opastava ja opastustarpeisiin vastaava mobiili Internet-sivusto (html-sivusto), joka toimii loppukäyttäjän mobiililaitteen Internet-selaimessa. Lisäksi tavoitteena oli testata Tampereen hankeverkoston kehittämää julkaisualustaa yhteisenä innovaatioalustana sekä hyödyntää muiden ohjelmistoalustojen opastussisältöjä julkaisujärjestelmässä. Tavoitteena oli lisäksi saada mahdollisimman monta alueen palveluntarjoajaa mukaan yhteiskehittämiseen.

Opastusratkaisun sisältöjen ja rakenteen konseptointi toteutettiin järjestämällä Kauppatorin alueen toimijoista koostuvalle Kehittäjäraadille konseptointityöpaja, jonka tuloksena syntyi alustava näkemys mm. sivuston rakenteesta, palvelukategorioista ja tarvittavista ominaisuuksista. Opastusratkaisun käyttötarkoituksiksi määriteltiin alueopastaminen, palveluvalikoiman esittely (myyjät, myymälät, ravintolat ja kahvilat, vesiliikenne ja saarikohteet) sekä tapahtumista tiedottaminen. Ratkaisun kohderyhmänä ovat erityisesti turistit, kotimaan matkailijat ja tapahtumakävijät. Konseptointityöpajassa luonnosteltiin alustavia näyttökuvia, joiden perusteella muotoiltiin ohje eli rautalanka sivuston prototyypille.

Prototyyppi toteutettiin opastussivuston esimerkkinäkymistä kokeiluja varten InVision-työkalulla, ja se oli testattavissa puhelimen ja tietokoneen selaimella. Kokeilujen tavoitteena oli validoida konseptin rakentamisen aikana tehdyt tulkinnat ratkaisuista, jotka vastaavat tarveselvitysvaiheessa tunnistettuihin tarpeisiin erityisesti ratkaisun toiminnallisuuden osalta.

Kokeilussa prototyypistä kerättiin palautetta Kehittäjäraadilta ja loppukäyttäjiltä. Kehittäjäraadille toteutettiin Webropol-verkkokysely ja haastattelut marras-joulukuussa 2018. Vastaajat suorittivat prototyypillä löytämistehtäviä, kommentoivat prototyypin käytettävyyteen liittyviä väittämiä, ja tunnistivat puuttuvia sisältöjä. Kyselyyn ja haastatteluihin osallistui yhteensä 18 henkilöä. Lisäksi n. 20:lta loppukäyttäjiltä kerättiin kommentteja prototyyppiin Venemessuilla helmikuussa 2019. Käyttäjät saivat testata prototyyppiä Merellisen Helsingin messuosastolla, ja antaa palautetta testaustilanteessa tai jälkikäteen kyselyllä.

Tampereen hankeverkoston kehittämää julkaisualustaa testattiin kokeilussa yhteisenä innovaatioalustana sekä muiden ohjelmistoalustojen opastussisältöjen hyödyntämisessä. Julkaisujärjestelmän ohjelmistoalusta perustuu Microsoftin Azure-pilvipalveluun. Teknologiana on käytetty ASP.NET Core:a ja C#:ia. Tietokanta perustuu Microsoftin SQL Server -ohjelmistoon. Julkaisujärjestelmän asiakasohjelmaa eli mobiilisivustoa palvellaan REST API -rajapintojen kautta. Näin palvelimen sovelluslogiikka ja käyttöliittymä on erotettu toisistaan ja uusien käyttöliittymätyyppien lisäys on jatkossa mahdollista REST API:a käyttäen.

Konseptoinnin ja prototyypin toteuttivat Ramboll Finland Oy ja Roban Konna Oy, julkaisualustan toteutti Etteplan MORE Oy.

Kokemukset

Kokeilusta saadussa palautteessa ratkaisua pidettiin käyttöliittymältään ja visuaaliselta ilmeeltään yleisesti selkeänä ja suhteellisen helposti käytettävänä muutamia navigointiin liittyviä haasteita lukuun ottamatta. Ratkaisuun toivottiin myös enemmän elämyksellisyyttä. Opastusratkaisun kehittämisessä tulee vastaajien mukaan huomioida kattavasti Kauppatorin myyjien lisäksi saariston ja saarikohteiden palvelut sekä lähiympäristön tapahtumat ja toiminnot.

Kehittäjäraadilta ja loppukäyttäjiltä saatu palaute käsiteltiin ja priorisoitiin opastamistarpeista johdettujen käyttäjätarinoiden perusteella. Käyttäjätarinoissa on määritelty, millaisia toimintoja ratkaisun tulee mahdollistaa käyttäjän näkökulmasta. Palautteen perusteella esimerkiksi päivitettiin sivustolla käytettyjä ikoneja ja lisättiin koti-ikoni, paluu -painikkeen näkyvyyttä parannettiin, oman sijainnin näyttäminen lisättiin, ja kartan löydettävyyttä parannettiin lisäämällä etusivulle ”Avaa kartta” -painike. Venemessuilta saadun palautteen perusteella palveluun päätettiin lisätä mm. saariesittelyt, venetaksi ja saarten lähtösatamat.

Ei-toiminnallisten vaatimusten – esimerkiksi järjestelmän suorituskyky, poikkeustilanteiden hallinta, tietoturva – hallitsemiseksi ehdotettiin pilottiin tarkistuslistan koostamista. Samoin tunnistettiin pilottia ajatellen tiettyjen tukitoimintojen, kuten alueen yrittäjistä koostuvan kehittäjäraadin kouluttamisen sekä teknisen tuen tarve. Kehittäjäraadin sitouttamisessa ilmeni haasteita, minkä arveltiin johtuvan siitä, että kokeiluideologian mukaisesti alussa ei vielä täysin tunnettu, millaista ratkaisua voisi markkinoida yrityksille ja toisaalta kokeilubudjetti oli pieni, joten kokeilu ei välttämättä näyttäytynyt yrittäjille niin merkittävänä, että kiireisen yrittäjän kannattaisi panostaa siihen aikaansa. Haasteeksi koettiin myös sivuston loppukäyttäjämäärä eli se, miten niin paikalliset kuin vierailevatkin kävijät saadaan ohjattua fyysisestä maailmasta digitaaliseen maailmaan mobiilisivustoa käyttämään. Kokonaisuutena kokeilu kuitenkin onnistui siinä määrin, että mobiilisivustoa päätettiin kehittää pilottivaiheeseen. Kokeiluissa saadut palautteet ja kehitysideat huomioitiin opastussivuston pilottiversion toteutuksessa.

Tutustu prototyyppiin